Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Gia Lai

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Bình Phước

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Đồng Nai

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Bình Dương

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Tây Ninh

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Kon Tum

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Đắk Lắk

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Đắk Nông

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Quảng Trị

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

38900

VNĐ

Quảng Bình

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Gia Lai

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Bình Phước

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Đồng Nai

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Bình Dương

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Tây Ninh

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Kon Tum

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Đắk Lắk

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Đắk Nông

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Quảng Trị

02/04/2014

Cao su SVR10

35500

VNĐ

Quảng Bình

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Gia Lai

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Bình Phước

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Đồng Nai

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Bình Dương

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Tây Ninh

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Kon Tum

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Đắk Lắk

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Đắk Nông

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Quảng Trị

02/04/2014

Cao su SVR3L

38500

VNĐ

Quảng Bình

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Gia Lai

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Phước

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đồng Nai

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Dương

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Tây Ninh

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Kon Tum

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đắk Lắk

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đắk Nông

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Quảng Trị

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Quảng Bình

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Thuận

02/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Phú Yên

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Gia Lai

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Bình Phước

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Đồng Nai

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Bình Dương

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Tây Ninh

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Kon Tum

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Đắk Lắk

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Đắk Nông

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Quảng Trị

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Quảng Bình

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Bình Thuận

02/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14500-14900

VNĐ

Phú Yên

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Gia Lai

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Bình Phước

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Đồng Nai

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Bình Dương

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Tây Ninh

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Kon Tum

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Đắk Lắk

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Đắk Nông

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Quảng Trị

02/04/2014

Mủ cao su RSS3

234,5

YÊN

Quảng Bình

02/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác