Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,745.87 196.04
SVR L 40,334.67 184.98
SVR 5 32,900.15 150.88
SVR GP 32,720.36 150.06
SVR 10 32,307.92 148.17
SVR 20 32,191.59 147.63
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác