Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.85 62.60 63.05 62.80
RSS 2 62.25 62.00 62.45 62.20
RSS 3 61.70 61.45 61.90 61.65
RSS 4 61.40 61.15 61.60 61.35
RSS 5 60.95 60.70 61.15 60.90
STR STR 5L 63.00 62.75 63.20 62.95
STR 5 53.30 53.05 53.50 53.25
STR 10 62.85 62.60 63.05 62.80
STR 20 62.25 62.00 62.45 62.20
Concentrated Latex * 43.50 43.25 43.70 43.45

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác