Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

76.90

76.65

77.10

76.85

RSS 2

76.30

76.05

76.50

76.25

RSS 3

75.75

75.50

75.95

75.70

RSS 4

75.45

75.20

75.65

75.40

RSS 5

75.00

74.75

75.20

74.95

STR

STR 5L

67.25

67.00

67.45

67.20

STR 5

65.35

65.10

65.55

65.30

STR 10

64.65

64.40

64.85

64.60

STR 20

64.25

64.00

64.45

64.20

Concentrated Latex *

49.95

49.70

50.15

49.90

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác