Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.20 54.95 55.40 55.15
RSS 2 54.60 54.35 54.80 54.55
RSS 3 54.05 53.80 54.25 54.00
RSS 4 53.75 53.50 53.95 53.70
RSS 5 53.30 53.05 53.50 53.25
STR STR 5L 53.30 53.05 53.50 53.25
STR 5 51.40 51.15 51.60 51.35
STR 10 50.70 50.45 50.90 50.65
STR 20 50.30 50.05 50.50 50.25
Concentrated Latex * 39.30 39.05 39.50 39.25

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác