Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.95 54.70 55.15 54.90
RSS 2 54.35 54.10 54.55 54.30
RSS 3 53.80 53.55 54.00 53.75
RSS 4 53.50 53.25 53.70 53.45
RSS 5 53.05 52.80 53.25 53.00
STR STR 5L 53.05 52.80 53.25 53.00
STR 5 51.15 50.90 51.35 51.10
STR 10 50.45 50.20 50.65 50.40
STR 20 50.05 49.80 50.25 50.00
Concentrated Latex * 39.05 38.80 39.25 39.00

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác