Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.75 56.50 56.95 56.70
RSS 2 56.15 55.90 56.35 56.10
RSS 3 55.60 55.35 55.80 55.55
RSS 4 55.30 55.05 55.50 55.25
RSS 5 54.85 54.60 55.05 54.80
STR STR 5L 54.45 54.20 54.65 54.40
STR 5 52.55 52.30 52.75 52.50
STR 10 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 20 51.45 51.20 51.65 51.40
Concentrated Latex * 41.10 40.85 41.30 41.05

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác