Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 58.35 58.10 58.55 58.30
RSS 2 57.75 57.50 57.95 57.70
RSS 3 57.20 56.95 57.40 57.15
RSS 4 56.90 56.65 57.10 56.85
RSS 5 56.45 56.20 56.65 56.40
STR STR 5L 55.15 54.90 55.35 55.10
STR 5 53.25 53.00 53.45 53.20
STR 10 52.55 52.30 52.75 52.50
STR 20 52.15 51.90 52.35 52.10
Concentrated Latex * 42.35 42.10 42.55 42.30

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác