Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 51.65 51.40 51.85 51.60
RSS 2 51.05 50.80 51.25 51.00
RSS 3 50.50 50.25 50.70 50.45
RSS 4 50.20 49.95 50.40 50.15
RSS 5 49.75 49.50 49.95 49.70
STR STR 5L 50.45 50.20 50.65 50.40
STR 5 48.55 48.30 48.75 48.50
STR 10 47.85 47.60 48.05 47.80
STR 20 47.45 47.20 47.65 47.40
Concentrated Latex * 38.30 38.05 38.50 38.25

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác