Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG)
Thailand RSS 3 Jan 163.0
STR 20 Jan 148.0
Indonesia SIR 20 Jan 169.4
Malaysia SMR 20 Jan 149.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác