Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

76.95

76.70

77.15

76.90

RSS 2

76.35

76.10

76.55

76.30

RSS 3

75.80

75.55

76.00

75.75

RSS 4

75.50

75.25

75.70

75.45

RSS 5

75.05

74.80

75.25

75.00

STR

STR 5L

67.50

67.25

67.70

67.45

STR 5

65.60

65.35

65.80

65.55

STR 10

64.90

64.65

65.10

64.85

STR 20

64.50

64.25

64.70

64.45

Concentrated Latex *

50.20

49.95

50.40

50.15

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác