Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.15 53.90 54.35 54.10
RSS 2 53.55 53.30 53.75 53.50
RSS 3 53.00 52.75 53.20 52.95
RSS 4 52.70 52.45 52.90 52.65
RSS 5 52.25 52.00 52.45 52.20
STR STR 5L 52.00 51.75 52.20 51.95
STR 5 50.10 49.85 50.30 50.05
STR 10 49.40 49.15 49.60 49.35
STR 20 49.00 48.75 49.20 48.95
Concentrated Latex * 40.10 39.85 40.30 40.05

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác