Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.85 65.60 66.05 65.80
RSS 2 65.25 65.00 65.45 65.20
RSS 3 64.70 64.45 64.90 64.65
RSS 4 64.40 64.15 64.60 64.35
RSS 5 63.95 63.70 64.15 63.90
STR STR 5L 57.30 57.05 57.50 57.25
STR 5 55.40 55.15 55.60 55.35
STR 10 54.70 54.45 54.90 54.65
STR 20 54.30 54.05 54.50 54.25
Concentrated Latex * 46.95 46.70 47.15 46.90

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác