Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.95 56.70 57.15 56.90
RSS 2 56.35 56.10 56.55 56.30
RSS 3 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 4 55.50 55.25 55.70 55.45
RSS 5 55.05 54.80 55.25 55.00
STR STR 5L 52.60 52.35 52.80 52.55
STR 5 50.70 50.45 50.90 50.65
STR 10 50.00 49.75 50.20 49.95
STR 20 49.60 49.35 49.80 49.55
Concentrated Latex * 37.05 36.80 37.25 37.00

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác