Giá Xuất xứ
Rong Rong International 12,200 yuan / ton Vietnam
Rong Rong International 11,700 yuan / ton Hainan
Rong Rong International 13,400 yuan / ton Thailand
CY Oak 11,700 yuan / ton
CY Oak 11,800 yuan / ton Yunnan
Long Oak International 12,000 yuan / ton Yunnan
Shanghai Yu Di 12,500 yuan / ton
Shanghai Yu Di 11,800 yuan / ton
Shanghai Lian Comet Chemical Co. 11,800 yuan / ton Hainan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác