Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.45 55.20 55.65 55.40
RSS 2 54.85 54.60 55.05 54.80
RSS 3 54.30 54.05 54.50 54.25
RSS 4 54.00 53.75 54.20 53.95
RSS 5 53.55 53.30 53.75 53.50
STR STR 5L 47.70 47.45 47.90 47.65
STR 5 45.80 45.55 46.00 45.75
STR 10 45.10 44.85 45.30 45.05
STR 20 44.70 44.45 44.90 44.65
Concentrated Latex * 34.80 34.55 35.00 34.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác