Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 6.5.2014
Thai RSS3 (giao tháng 6/2014) $1.98/kg  -$0.02
Thai SRT20 giao tháng 6/2014)  $1.75/kg 0
Malaysia SMR20 (giao tháng 6/2014)  $1.70/kg 0
Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2014) $0.75/lb – $0.02
Thai USS3 60 baht/kg 0
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 5/2014) $1,500/tonne 0
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 5/2014) $1,400/tonne 0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo R

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác