Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15200

+900

Zhejiang (East China)

15000

+700

Shanghai(East China)

15000

+700

Tianjin (North China)

15200

+850

Yunnan (Southwest China)

14400-14500

+550

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15200

+850

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13500

+350

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600(with 17% VAT included)

+800

Shandong (North China)

14500 (no tax)

+500

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13300-13500(with 17% VAT included)

+1050

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13300-13500(with 17% VAT included)

+1050

SVR3L

Hengshui (North China)

14000-14300 (no tax)

+300

Shanghai(East China)

14800-15000(with 13% VAT included)

+650

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

+500

Zhejiang (East China)

14800-15000(with 13% VAT included)

+650

Guangdong (South China)

14800-15000(with 13% VAT included)

+450

Mong Cai Market

12400-12500

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2260-2320

+30

STR20

2010-2040

+25

RSS3 Composite

2010-2040

+25

Malaysia

SMR20

2010-2040

+45

SMR20 Composite

1990-2020

+45

Indonesia

SIR20

1940-1960

+25

SIR20 Composite

1960-1970

+25

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2200

+50

STR20

1880-1920

+30

STR20 Composite

1930-1950

+35

Malaysia

SMR20

1880-1920

+30

SMR20 Composite

1930-1950

+35

Indonesia

SIR20

1860-1880

+35

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác