Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.40 55.15 55.60 55.35
RSS 2 54.80 54.55 55.00 54.75
RSS 3 54.25 54.00 54.45 54.20
RSS 4 53.95 53.70 54.15 53.90
RSS 5 53.50 53.25 53.70 53.45
STR STR 5L 53.50 53.25 53.70 53.45
STR 5 51.60 51.35 51.80 51.55
STR 10 50.90 50.65 51.10 50.85
STR 20 50.50 50.25 50.70 50.45
Concentrated Latex * 40.05 39.80 40.25 40.00

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác