Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600-14800

-250

Zhejiang (East China)

14800

-100

Shanghai(East China)

14500-14600

-400

Tianjin (North China)

14700

-300

Yunnan (Southwest China)

14200

-100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14700

-300

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13300

-100

Shanghai(East China)

13800-14000

-100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15000 (with 17% VAT included)

-350

Shandong (North China)

14200 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14400 (no tax)

-50

Shanghai(East China)

14200-14500(with 13% VAT included)

-350

Shandong (North China)

14100-14200(no tax)

-100

Zhejiang (East China)

150000(with 13% VAT included)

-100

Guangdong (South China)

14800 (with 13% VAT included)

-100

Mong Cai Market

12200-12300

-250

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2280-2310

-10

STR20

1960-2020

-10

RSS3 Composite

1970-2020

-15

Malaysia

SMR20

1950-2000

-10

SMR20 Composite

1950-1980

-10

Indonesia

SIR20

1920-1960

SIR20 Composite

1950-1970

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

SVR10

2040 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2120-2160

-30

STR20

1840-1860

-5

STR20 Composite

1850-1870

Malaysia

SMR20

1840-1860

-5

SMR20 Composite

1850-1870

Indonesia

SIR20

1820-1830

-25

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác