Đơn vị tính: NDT/tấn

Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 +200
Zhejiang (East China) 13,800 +200
Shanghai(East China) 13,700-13,800 +150
Tianjin (North China) 13,700-13,800 +200
Yunnan (Southwest China) 13,100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,800 +250
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800
Shanghai(East China) 12,600-12,700 +100
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,200 (with 17% VAT included) +200
Shandong (North China) 13,400-13,500 (no tax) +50
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300-12,400 +500
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300-12,400 +500
SVR3L Hengshui (North China) 13,400-14,000 (no tax)
Shanghai(East China) 14,000 (with 13% VAT included) +100
Shandong (North China) 13,500-13,700 (no tax)
Zhejiang (East China) 14,000 (with 13% VAT included) +50
Guangdong (South China) 13,400-13,600 (with 13% VAT included) -200
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,050-2,100 +55
STR20 1,750-1,790 +60
RSS3 Composite 1,750-1,800 +60
Malaysia SMR20 1,740-1,780 +50
SMR20 Composite 1,740-1,770 +45
Indonesia SIR20 1,730-1,760 +40
SIR20 Composite 1,750-1,780 +40
Vietnam SVR3L 1,800-1,940 +40
SVR10 1,710
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,930-1,950 +40
STR20 1,650-1,680 +65
STR20 Composite 1,690-1,700 +35
Malaysia SMR20 1,650-1,680 +65
SMR20 Composite 1,690-1,700 +35
Indonesia SIR20 1,600 +30
SIR20 Composite 2,050-2,100 +55

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác