Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14300-14400

-250

Zhejiang (East China)

14400

-250

Shanghai(East China)

14400-14500

-250

Tianjin (North China)

14400-14500

-250

Yunnan (Southwest China)

13800-14000

-400

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14400-14500

-250

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13500

Shanghai(East China)

13800

-200

Thai RSS3

Shanghai(East China)

14900(with 17% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14100-14200 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600-12800(with 17% VAT included)

+100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600-12800(with 17% VAT included)

+100

SVR3L

Hengshui (North China)

14000-14300 (no tax)

-150

Shanghai(East China)

14300(with 13% VAT included)

-250

Shandong (North China)

14000-14100 (no tax)

-100

Zhejiang (East China)

14300-14400 (with 13% VAT included)

-350

Guangdong (South China)

14500-14700 (no tax)

-150

Mong Cai Market

12300-12400

-150

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2160-2210

+5

STR20

1940-1980

+5

RSS3 Composite

1910-1960

Malaysia

SMR20

1920-1950

+5

SMR20 Composite

1910-1950

+10

Indonesia

SIR20

1850-1880

+10

SIR20 Composite

1880-1910

Vietnam

SVR3L

2080-2160

SVR10

1880-2070

+5

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2100

-40

STR20

1830-1870

STR20 Composite

1860

-10

Malaysia

SMR20

1830-1870

SMR20 Composite

1860

-10

Indonesia

SIR20

1800-1820

-5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác