Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT
Bù Gia Mập Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa BRVT
15/5 305-310 305-310 310-315 310 310-315 295-300
16/5 305-310 305-310 310-315 310 310-315 295-300
18/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
19/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
Thay đổi 19/5

so với 18/5

0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác