Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13700 -200
Zhejiang (East China) 13,500-13,700 -200
Shanghai(East China) 13,600-13,700 -250
Tianjin (North China) 13,600-13,700 -200
Yunnan (Southwest China) 13,100 -150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,700 -200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,100 -150
Shanghai(East China) 12,900 -200
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,100-15,200 (with 17% VAT included) -100
Shandong (North China) 13,600 (no tax) -100
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300 -200
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200-12,300 -200
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-13,800 (no tax)
Shanghai(East China) 14,200 (with 13% VAT included) -200
Shandong (North China) 13,600-13,700 (no tax)
Zhejiang (East China) 14,300 (with 13% VAT included) -150
Guangdong (South China) 14,100 -14,300 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,080 -30
STR20 1,730-1,770 -25
RSS3 Composite 1,740-1,760 -15
Malaysia SMR20 1,730-1,760 -30
SMR20 Composite 1,730-1,750 -25
Indonesia SIR20 1,690-1,710 -25
SIR20 Composite 1,710-1,730 -25
Vietnam SVR3L 1,850-2,010 -10
SVR10 1,760 (high end)
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,990-2,020 -5
STR20 1,670-1,690 -20
STR20 Composite 1,720 -5
Malaysia SMR20 1,670-1,690 -20
SMR20 Composite
Indonesia SIR20
SIR20 Composite 2,040-2,080 -30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác