Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′ tấn $1.790 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′ tấn $1.575 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L, 35KGS/BàNH. tấn $1.670 ICD TRANSIMEX SG FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60 (NATURAL RUBBER SVR CV60), 35KG/BàNH, 36 BàNH/PALLET, 16 PALLET/ 1 CONTAINER tấn $1.580 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 tấn $1.574 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, dạng bành tấn $1.530 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 10 tấn $1.392 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50, bao dày, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet tấn $1.610 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR 3L (Đã ĐƯợC SƠ CHế TạI VIệT NAM, HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT MỗI KIệN 1260KG) tấn $1.590 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 Tấn/01 pallet Net tấn $1.544 Cảng ICD Phước Long 1 FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg / bành. tấn $1.632.90 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, dạng bành tấn $1.495 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (đã qua sơ chế, hàng đóng đồng nhất, mỗi bành 35 Kgs) tấn $1.400 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm, Hàng xuất xứ Việt Nam. Bơm 21.5 tấn vào 01 túi / 01 cont 20′ tấn $1.050 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) XUấT Xứ VIệT NAM tấn $1.798 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR20 – Nhật Hưng (đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100% tấn $1.390 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100% tấn $1.490 Cảng VICT FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI VIệT NAM, MớI 100% tấn $1.369 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dang banh SVR CV50 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $1.560 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $1.550 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $1.450 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV50 tấn $1.550 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA. tấn $1.000 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA. tấn $1.000 Cảng ICD Phước Long 3 FOB
Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm, Hàng xuất xứ Việt Nam. Bơm vào 80 thùng phuy / 01 cont 20′. tấn $1.150 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L . 32 pallet Gỗ. 1.26 tấn/pallet. Hàng mới 100%. tấn $1.620 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′ tấn $1.620 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Hàng định chuẩn kỹ thuật, đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành. tấn $1.560 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
NATURAL RUBBER – H.A. LATEX CONCENTRATE (Cao su li tâm đã qua sơ chế – 80 phuy) tấn $1.110 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên được cô đặc kỹ thuật SVR CV60, dạng bành tấn $1.600 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành tấn $1.600 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR3L ( NATURAL RUBBER SVR3L), 35 KGS/ BàNH, 36 BàNH/ PALLET, 16 PALLETS / 1 CONTAINER tấn $1.560 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10CV, dạng bành tấn $1.500 Cảng Cát Lái (HCM) FOB

Theo Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác