Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Thailand RSS 3 Dec 175.0
STR 20 Dec 162.0
Indonesia SIR 20 Dec 158.4
Malaysia SMR 20 Dec 156.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác