Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

70.95

70.70

71.15

70.90

RSS 2

70.35

70.10

70.55

70.30

RSS 3

69.80

69.55

70.00

69.75

RSS 4

69.50

69.25

69.70

69.45

RSS 5

69.05

68.80

69.25

69.00

STR

STR 5L

63.55

63.30

63.75

63.50

STR 5

61.65

61.40

61.85

61.60

STR 10

60.95

60.70

61.15

60.90

STR 20

60.55

60.30

60.75

60.50

Concentrated Latex *

47.10

46.85

47.30

47.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác