Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Thailand RSS 3 Dec 174.0
STR 20 Dec 160.0
Indonesia SIR 20 Dec
Malaysia SMR 20 Dec 154.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác