Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Gia Lai

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Phước

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đồng Nai

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Dương

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Tây Ninh

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Kon Tum

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Lắk

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Nông

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Trị

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Bình

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Gia Lai

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Bình Phước

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Đồng Nai

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Bình Dương

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Tây Ninh

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Kon Tum

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Đắk Lắk

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Đắk Nông

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Quảng Trị

09/04/2014

Cao su SVR10

34400

VNĐ

Quảng Bình

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Gia Lai

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Phước

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đồng Nai

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Dương

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Tây Ninh

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Kon Tum

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Lắk

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Nông

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Trị

09/04/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Bình

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Gia Lai

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Bình Phước

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Đồng Nai

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Bình Dương

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Tây Ninh

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Kon Tum

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Đắk Lắk

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Đắk Nông

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Quảng Trị

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Quảng Bình

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Bình Thuận

09/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

329-333

VNĐ

Phú Yên

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Gia Lai

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Bình Phước

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Đồng Nai

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Bình Dương

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Tây Ninh

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Kon Tum

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Đắk Lắk

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Đắk Nông

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Quảng Trị

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Quảng Bình

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Bình Thuận

09/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14100-14500

VNĐ

Phú Yên

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Gia Lai

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Bình Phước

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đồng Nai

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Bình Dương

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Tây Ninh

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Kon Tum

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đắk Lắk

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đắk Nông

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Quảng Trị

09/04/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Quảng Bình

09/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác