Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Tăng/Giảm
Thailand RSS 3 Dec 163 1
STR 20 Dec 154 1
Indonesia SIR 20 Dec 156.2 2.2
Malaysia SMR 20 Dec 152 -3

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác