Tính đến ngày 20/6, VRG đã khai thác 65.711 tấn mủ cao su, đạt 25,3% KH năm. Sản lượng thu mua đạt 14.781 tấn, bằng 21,7% KH năm. Tính đến ngày 20/6, VRG đã tiêu thụ 87.486 tấn cao su các loại, xấp xỉ sản lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 43.481 tấn, tiêu thụ nội địa 39.767 tấn.

Doanh thu kinh doanh cao su của VRG tính đến ngày 203/6 đạt 3.926 tỷ đồng, bằng 25,9% KH năm. Giá bán bình quân đạt 44,8 triệu đồng/tấn, bằng 74,6% so cùng kỳ năm 2013.

Trong tình hình hiện nay, VRG chỉ đạo các đơn vị tập trung về công tác tiêu thụ. Trong đó, tăng cường quản lý, kiểm soát giá thành, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, thị trường mới. Chú trọng công tác dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản khác nhau để ứng phó hiệu quả với diễn biến của thị trường. VRG chỉ đạo Ban Xuất nhập khẩu phối hợp với Ban Công nghiệp tập trung nghiên cứu sâu để xây dựng các sản phẩm cao su cốt lõi, giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng cao su theo quy trình quản lý và quốc tế hóa sản phẩm để có giá trị gia tăng cao hơn. Về lâu dài, xây dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc một thị trường riêng biệt, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác