Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Gia Lai

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Bình Phước

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Đồng Nai

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Bình Dương

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Tây Ninh

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Kon Tum

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Đắk Lắk

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Đắk Nông

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Quảng Trị

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

39000

VNĐ

Quảng Bình

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Gia Lai

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Bình Phước

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đồng Nai

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Bình Dương

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Tây Ninh

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Kon Tum

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đắk Lắk

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Đắk Nông

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Quảng Trị

18/02/2014

Cao su SVR10

35600

VNĐ

Quảng Bình

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Gia Lai

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Bình Phước

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Đồng Nai

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Bình Dương

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Tây Ninh

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Kon Tum

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Đắk Lắk

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Đắk Nông

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Quảng Trị

18/02/2014

Cao su SVR3L

38600

VNĐ

Quảng Bình

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Gia Lai

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Phước

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đồng Nai

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Dương

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Tây Ninh

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Kon Tum

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đắk Lắk

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Đắk Nông

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Quảng Trị

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Quảng Bình

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Bình Thuận

18/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

340-344

VNĐ

Phú Yên

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Gia Lai

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Bình Phước

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Đồng Nai

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Bình Dương

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Tây Ninh

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Kon Tum

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Đắk Lắk

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Đắk Nông

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Quảng Trị

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Quảng Bình

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Bình Thuận

18/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14600-15000

VNĐ

Phú Yên

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Gia Lai

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Bình Phước

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đồng Nai

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Bình Dương

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Tây Ninh

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Kon Tum

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đắk Lắk

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đắk Nông

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Quảng Trị

18/02/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Quảng Bình

18/02/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác