Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

74.65

74.40

74.85

74.60

RSS 2

74.05

73.80

74.25

74.00

RSS 3

73.50

73.25

73.70

73.45

RSS 4

73.20

72.95

73.40

73.15

RSS 5

72.75

72.50

72.95

72.70

STR

STR 5L

65.15

64.90

65.35

65.10

STR 5

63.25

63.00

63.45

63.20

STR 10

62.55

62.30

62.75

62.50

STR 20

62.15

61.90

62.35

62.10

Concentrated Latex *

48.65

48.40

48.85

48.60

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác