Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

74.35

74.10

74.55

74.30

RSS 2

73.75

73.50

73.95

73.70

RSS 3

73.20

72.95

73.40

73.15

RSS 4

72.90

72.65

73.10

72.85

RSS 5

72.45

72.20

72.65

72.40

STR

STR 5L

64.90

64.65

65.10

64.85

STR 5

63.00

62.75

63.20

62.95

STR 10

62.30

62.05

62.50

62.25

STR 20

61.90

61.65

62.10

61.85

Concentrated Latex *

48.40

48.15

48.60

48.35

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác