Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.15 58.90 59.35 59.10
RSS 2 58.55 58.30 58.75 58.50
RSS 3 58.00 57.75 58.20 57.95
RSS 4 57.70 57.45 57.90 57.65
RSS 5 57.25 57.00 57.45 57.20
STR STR 5L 50.20 49.95 50.40 50.15
STR 5 48.30 48.05 48.50 48.25
STR 10 47.60 47.35 47.80 47.55
STR 20 47.20 46.95 47.40 47.15
Concentrated Latex * 36.00 35.75 36.20 35.95

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác