Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.40 56.15 56.60 56.35
RSS 2 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 3 55.25 55.00 55.45 55.20
RSS 4 54.95 54.70 55.15 54.90
RSS 5 54.50 54.25 54.70 54.45
STR STR 5L 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 5 52.35 52.10 52.55 52.30
STR 10 51.65 51.40 51.85 51.60
STR 20 51.25 51.00 51.45 51.20
Concentrated Latex * 40.30 40.05 40.50 40.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác