Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.10 62.85 63.30 63.05
RSS 2 62.50 62.25 62.70 62.45
RSS 3 61.95 61.70 62.15 61.90
RSS 4 61.65 61.40 61.85 61.60
RSS 5 61.20 60.95 61.40 61.15
STR STR 5L 61.75 61.50 61.95 61.70
STR 5 51.75 51.50 51.95 51.70
STR 10 63.10 62.85 63.30 63.05
STR 20 62.50 62.25 62.70 62.45
Concentrated Latex * 40.65 40.40 40.85 40.60

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác