Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.85 54.60 55.05 54.80
RSS 2 54.25 54.00 54.45 54.20
RSS 3 53.70 53.45 53.90 53.65
RSS 4 53.40 53.15 53.60 53.35
RSS 5 52.95 52.70 53.15 52.90
STR STR 5L 51.80 51.55 52.00 51.75
STR 5 49.90 49.65 50.10 49.85
STR 10 49.20 48.95 49.40 49.15
STR 20 48.80 48.55 49.00 48.75
Concentrated Latex * 37.05 36.80 37.25 37.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác