Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.40 54.15 54.60 54.35
RSS 2 53.80 53.55 54.00 53.75
RSS 3 53.25 53.00 53.45 53.20
RSS 4 52.95 52.70 53.15 52.90
RSS 5 52.50 52.25 52.70 52.45
STR STR 5L 52.40 52.15 52.60 52.35
STR 5 50.50 50.25 50.70 50.45
STR 10 49.80 49.55 50.00 49.75
STR 20 49.40 49.15 49.60 49.35
Concentrated Latex * 39.60 39.35 39.80 39.55

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác