Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.35 63.10 63.55 63.30
RSS 2 62.75 62.50 62.95 62.70
RSS 3 62.20 61.95 62.40 62.15
RSS 4 61.90 61.65 62.10 61.85
RSS 5 61.45 61.20 61.65 61.40
STR STR 5L 63.50 63.25 63.70 63.45
STR 5 53.55 53.30 53.75 53.50
STR 10 63.35 63.10 63.55 63.30
STR 20 62.75 62.50 62.95 62.70
Concentrated Latex * 43.80 43.55 44.00 43.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác