Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

75.45

75.20

75.65

75.40

RSS 2

74.85

74.60

75.05

74.80

RSS 3

74.30

74.05

74.50

74.25

RSS 4

74.00

73.75

74.20

73.95

RSS 5

73.55

73.30

73.75

73.50

STR

STR 5L

66.55

66.30

66.75

66.50

STR 5

64.65

64.40

64.85

64.60

STR 10

63.95

63.70

64.15

63.90

STR 20

63.55

63.30

63.75

63.50

Concentrated Latex *

49.55

49.30

49.75

49.50

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác