Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.95 56.70 57.15 56.90
RSS 2 56.35 56.10 56.55 56.30
RSS 3 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 4 55.50 55.25 55.70 55.45
RSS 5 55.05 54.80 55.25 55.00
STR STR 5L 53.10 52.85 53.30 53.05
STR 5 51.20 50.95 51.40 51.15
STR 10 50.50 50.25 50.70 50.45
STR 20 50.10 49.85 50.30 50.05
Concentrated Latex * 37.50 37.25 37.70 37.45

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác