Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.90 54.65 55.10 54.85
RSS 2 54.30 54.05 54.50 54.25
RSS 3 53.75 53.50 53.95 53.70
RSS 4 53.45 53.20 53.65 53.40
RSS 5 53.00 52.75 53.20 52.95
STR STR 5L 52.50 52.25 52.70 52.45
STR 5 50.60 50.35 50.80 50.55
STR 10 49.90 49.65 50.10 49.85
STR 20 49.50 49.25 49.70 49.45
Concentrated Latex * 40.60 40.35 40.80 40.55

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác