Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

75.40

75.15

75.60

75.35

RSS 2

74.80

74.55

75.00

74.75

RSS 3

74.25

74.00

74.45

74.20

RSS 4

73.95

73.70

74.15

73.90

RSS 5

73.50

73.25

73.70

73.45

STR

STR 5L

65.95

65.70

66.15

65.90

STR 5

64.05

63.80

64.25

64.00

STR 10

63.35

63.10

63.55

63.30

STR 20

62.95

62.70

63.15

62.90

Concentrated Latex *

49.45

49.20

49.65

49.40

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác