1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt

Type Region Market Price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,300-12,400 0
Zhejiang (East China) 12,300-12,400 +200
Shanghai(East China) 12,300 -100
Tianjin (North China) 12,400 0
Yunnan (Southwest China) 11,600 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,400 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,600 0
Shanghai(East China) 11,200 0
Thai RSS3 Shanghai(East China) 13,100-13,200

(with 17% VAT included)

0
Shandong (North China) 12,200-12,300

(with 17% VAT included)

0
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 11,100-11,200

(with 17% VAT included)

0
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 11,100-11,200

(with 17% VAT included)

0
SVR3L Hengshui (North China) 11,400-11,500

(no tax)

0
Shanghai(East China) 11,800-11,900

(with 13% VAT included)

+50
Shandong (North China) 11,300-11,400

(no tax)

0
Zhejiang (East China) 11,700

(with 13% VAT included)

0
Guangdong (South China) 11,300-11,800

(with 13% VAT included)

0
Mong Cai Market

2 Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt

Market Countries Products Market Price Change
International Market Thailand RSS3 1,700-1,720 -10
STR20 1,440-1,480 +10
STR20 Composite 1,520-1,530 0
Malaysia SMR20 1,440 -5
SMR20 Composite 1,520 0
Indonesia SIR20 1,450 -5
SIR20 Composite 1,510 0
Vietnam SVR3L 1,490 -20
SVR10 1,390 -15
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,630 -15
STR20 1,400-1,420 -5
STR20 Composite 1,500 -15
Malaysia SMR20 1,400-1,420 -5
SMR20 Composite 1,500 -15
Indonesia SIR20 1,410 -5

Theo SCI99

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác