Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600-14800

-100

Zhejiang (East China)

14600-15000

Shanghai(East China)

14500-14900

-150

Tianjin (North China)

14900

-50

Yunnan (Southwest China)

14200

-400

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15000

-50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13200

-600

Shanghai(East China)

14000

-200

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15200(with 17% VAT included)

-200

Shandong (North China)

14300 (no tax)

-350

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14800-15000 (no tax)

Shanghai(East China)

14500-14600(with 13% VAT included)

-350

Shandong (North China)

14100 (no tax)

-400

Zhejiang (East China)

14600-14800 (with 13% VAT included)

-200

Guangdong (South China)

14600-15000 (no tax)

-150

Mong Cai Market

14600-14800

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2140-2200

STR20

1950-1970

RSS3 Composite

1930-1980

-15

Malaysia

SMR20

1950-1960

SMR20 Composite

1920-1940

-15

Indonesia

SIR20

1840-1860

SIR20 Composite

1880-1890

Vietnam

SVR3L

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2130

STR20

1860

-20

STR20 Composite

1900-1910

-15

Malaysia

SMR20

1860

-20

SMR20 Composite

1900-1910

-15

Indonesia

SIR20

1820

-10

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác