Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,200-15,300

+200

Zhejiang (East China)

15,000-15,200

+50

Shanghai(East China)

15,100-15,200

+50

Tianjin (North China)

15,200

+150

Yunnan (Southwest China)

14,000

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13,000-13,100

+50

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,800 (with 17% VAT included)

+350

Shandong (North China)

14,400 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13,000-13,300(with 17% VAT included)

+200

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13,000-13,300(with 17% VAT included)

+200

SVR3L

Hengshui (North China)

14,200-14,400 (no tax)

+300

Shanghai(East China)

15,000-15,300(with 13% VAT included)

+100

Shandong (North China)

14,200-14,400 (no tax)

-100

Zhejiang (East China)

15,200(with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14,800-15,000 (with 13% VAT included)

+50

Mong Cai Market

12,800-13,000

+200

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,260-2,290

+5

STR20

1,910-1,940

-5

RSS3 Composite

1,920-1,940

-5

Malaysia

SMR20

1,910-1,930

+5

SMR20 Composite

1,900-1,920

Indonesia

SIR20

1,850-1,870

-10

SIR20 Composite

1,870-1,890

-10

Vietnam

SVR3L

2,140 (high end)

+10

SVR10

1,960 (high end)

+20

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,160

+20

STR20

1,860-1,870

+20

STR20 Composite

1,860-1,880

+25

Malaysia

SMR20

1,860-1,870

+20

SMR20 Composite

1,860-1,880

+25

Indonesia

SIR20

1,830

+20

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác