Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,400-13,500 -150
Zhejiang (East China) 13,400-13,500 -100
Shanghai(East China) 13,500
Tianjin (North China) 13,500 -50
Yunnan (Southwest China) 12,900-13,000 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,500 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800-12,000 -100
Shanghai(East China) 12,800 +50
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,100 (with 17% VAT included) +50
Shandong (North China) 13,500-13,600 (no tax) -50
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,100-12,200 -100
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,100-12,200 -100
SVR3L Hengshui (North China) 13,400-13,700 (no tax) -150
Shanghai(East China) 14,000 (with 13% VAT included) -50
Shandong (North China) 13,400-13,700 (no tax) -100
Zhejiang (East China) 14,200 (with 13% VAT included) -100
Guangdong (South China) 13,800-14,100 (with 13% VAT included) -150
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,060
STR20 1,720-1,750
RSS3 Composite 1,730-1,750
Malaysia SMR20 1,720-1,750
SMR20 Composite 1,720-1,740
Indonesia SIR20 1,680-1,700
SIR20 Composite 1,700-1,720
Vietnam SVR3L 1,850-2,000 -5
SVR10 1,550-1,780
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,000 -10
STR20 1,650 -15
STR20 Composite 1,680-1,690 -25
Malaysia SMR20 1,650 -15
SMR20 Composite 1,680-1,690 -25
Indonesia SIR20 1,620-1,640 -5
SIR20 Composite 2,040-2,060

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác