Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Gia Lai

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Bình Phước

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Đồng Nai

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Bình Dương

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Tây Ninh

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Kon Tum

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Đắk Lắk

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Đắk Nông

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Quảng Trị

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

39900

VNĐ

Quảng Bình

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Gia Lai

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Bình Phước

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đồng Nai

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Bình Dương

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Tây Ninh

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Kon Tum

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đắk Lắk

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đắk Nông

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Quảng Trị

14/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Quảng Bình

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Gia Lai

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Bình Phước

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Đồng Nai

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Bình Dương

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Tây Ninh

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Kon Tum

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Đắk Lắk

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Đắk Nông

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Quảng Trị

14/04/2014

Cao su SVR3L

39700

VNĐ

Quảng Bình

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Gia Lai

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Bình Phước

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Đồng Nai

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Bình Dương

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Tây Ninh

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Kon Tum

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Đắk Lắk

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Đắk Nông

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Quảng Trị

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Quảng Bình

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Bình Thuận

14/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

316-318

VNĐ

Phú Yên

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Gia Lai

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Bình Phước

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Đồng Nai

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Bình Dương

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Tây Ninh

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Kon Tum

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Đắk Lắk

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Đắk Nông

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Quảng Trị

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Quảng Bình

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Bình Thuận

14/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-13800

VNĐ

Phú Yên

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Gia Lai

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Bình Phước

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Đồng Nai

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Bình Dương

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Tây Ninh

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Kon Tum

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Đắk Lắk

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Đắk Nông

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Quảng Trị

14/04/2014

Mủ cao su RSS3

2100

USD

Quảng Bình

14/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác