Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 68.45 68.20 68.65 68.40
RSS 2 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 3 67.30 67.05 67.50 67.25
RSS 4 67.00 66.75 67.20 66.95
RSS 5 66.55 66.30 66.75 66.50
STR STR 5L 59.15 58.90 59.35 59.10
STR 5 57.25 57.00 57.45 57.20
STR 10 56.55 56.30 56.75 56.50
STR 20 56.15 55.90 56.35 56.10
Concentrated Latex * 46.65 46.40 46.85 46.60

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác